Sigo sí o sí

世界上有那么多的城镇,城镇中有那么多的酒馆,她却走进了我的。
                                                                                                           –《卡萨布兰卡》
我发现就算是我不想结束我的大学时光,它也依旧会从我的指缝中溜走。
这个月初,我和大学里的几个好朋友来了一场毕业旅行,从西宁一直驱车到了敦煌,然后一路南下。
Continue reading